Zahájení systému e-Dovoz od 1.11.2010

Celní službyEvropská unie usiluje o zjednodušení zákonného obchodu při současném zajištění odpovídající úrovně kontroly zboží a boje proti podvodům. To vyžaduje elektronizaci mezi celními systémy členských států EU, subjekty zapojenými do mezinárodní přepravy a dovozci či vývozci. V rámci Celní správy České republiky bylo proto vyvinuto nové softwarové prostředí "e-DOVOZ". Obsahuje dvě základní části:

DOVOZNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM (ICS)

(Import Control System) týkající se vstupních operací byl spuštěn k 1.7.2009. Aplikace ICS souvisí s povinností zadávat do systému vstupní souhrnné prohlášení, oznámení o příjezdu a souhrnné deklarace dočasného uskladnění pro potřeby analýzy společných bezpečnostních rizik. Od 1.1.2011 budou dopravci, celní agenti apod. povinni při vstupních operacích zadávat zmíněné dokumenty do aplikace ICS u celních úřadů na vnější hranici EU.

AUTOMATIZOVANÝ DOVOZNÍ SYSTÉM (AIS)

(Automated Import System) byl spuštěn k 1.11.2010. Tím je završena elektronická komunikace u všech celních systémů - tranzit (NCTS), e-Dovoz (AIS), e-Vývoz (ECS).
Po tomto datu tak bude možné komunikovat v rámci celního řízení s celním úřadem dovozu výhradně elektronicky.

Běžný postup

V běžném postupu je možné podávat elektronické celní prohlášení (e-CP) . Průvodní dokumenty a osvědčení budou celnímu úřadu předkládány stále v listinné podobě. Po přechodu do druhé fáze bude možné rovněž i průvodní dokumenty podávat elektronickou cestou.

Zjednodušený postup

Udělení nebo další trvání platnosti rozhodnutí o povolení zjednodušeného postupu místní řízení v dovozu je podmíněno povinností používat elektronickou komunikaci. Podávat e-CP je možné ve formě úplných dat nebo zjednodušeného celního prohlášení kdykoliv, bez ohledu na úřední hodiny celního úřadu, či státní svátek.
Průvodní dokumenty se fyzicky nepředkládají, zůstanou uloženy v evidenci deklaranta. V rámci e-CP bude odesílán pouze tzv. digitální otisk dotčeného dokumentu (hash), který vytvoří aplikace deklaranta ze scanu nebo el. verze dokumentu. Výhodou je proto zasílat k celnímu řízení dokumenty e-mailem ve formátu PDF nebo JPG (velikost jednoho souboru max. 1 MB, doporučené rozlišení 150 DPI, kvalita JPG 75%).

Povolení el. komunikace a archivace

Aplikace AIS je založena na přenosu zpráv mezi systémy celní správy a deklaranta. Deklarant vždy obdrží zpětnou vazbu, jak je s podáním nakládáno. Pro realizaci elektronických podání se proto hospodářský subjekt musí zaregistrovat u Celní správy České republiky a získat povolení k elektronické komunikaci a parametry komunikace. Z hlediska archivačních požadavků je nutné po dobu 10ti let archivovat nejen dokumenty a jejich scan, ale i jejich hash a všechny elektronické zprávy.

El. daňový doklad pri dovozu

Elektronická celní prohlášení budou podávána a zboží následně propouštěno i do těch celních režimů, u nichž propuštěním vzniká daňová povinnost. Celní orgán v této souvislosti vydá rozhodnutí o propuštění zboží do navrženého režimu v elektronické podobě, konkrétně datovou zprávou „CZ429A (C_R_PROD)“. V případě, že celní prohlášení bylo podáno plátcem DPH, případně ve prospěch plátce DPH, stává se výše uvedená datová zpráva i daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska. Vyplývá to z ustanovení článku 18 nařízení Rady (ES) č. 1777/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty.

HLAVNÍ ZMĚNY

 • Elektronické podání celního prohlášení při dovozu (formát XML)
 • Povinná elektronická komunikace u zjednodušeného postupu místní řízení
 • Elektronický otisk dokumentu (hash)
 • Daňový doklad při dovozu pouze elektronicky 

VÝHODY

 • Zjednodušení dovozních operací
 • Urychlení celního odbavení
 • Důraz na plynulý tok zboží
 • Podání celního prohlášení v místním řízení v kteroukoliv dobu

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO SYSTÉM E-DOVOZ

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s., jako zástupce v celním řízení, již v předstihu zajistila tato opatření:
 • modul AIS (e-Dovoz) programu HELIOS Orange, certifikovaný celní správou
 • kvalifikovaný elektronický podpis a odborné proškoleni u všech zaměstnanců
 • povolení el. komunikace v systému AIS (e-Dovoz) a nová rozhodnutí v případě použití zjednodušeného postupu místní řízení, od celních úřadů
 • přenos dat na celní úřad prostřednictvím VAN-operátora (zasílání e-mailem nebo datovou schránkou nebude podporováno!) 
 • scanery dokumentů a zařízení pro elektronickou archivaci dat na všech provozovnách

 

Pokud si přejete ulehčit starosti s přechodem na dovozní celní řízení v systému AIS (e-Dovoz), kontaktujte kteroukoliv provozovnu celních služeb

Zahájení systému e-Dovoz od 1.11.2010 - Soubory ke stažení

Vybrané zboží dvojího použití Vybrané zboží dvojího použití (Velikost 0Kb)
Seznam zboží Seznam zboží (Velikost 0Kb)
Nařízení rady ES č. 428-2009 Nařízení rady ES č. 428-2009 (Velikost 0Kb)
Zákon č. 594-2004 Sb Zákon č. 594-2004 Sb (Velikost 0Kb)
Nařízení vlády č. 595-2004 Sb. Nařízení vlády č. 595-2004 Sb. (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics