Vedení účetnictví

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - vedení účetnictví

CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje vedení účetnictví a komplexní účetní poradenství pro malé a střední podnikatelské subjekty podnikající v různých odvětvích obchodu nebo služeb. Samozřejmostí je dodržování právních norem a respektování zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech zjištěných při vedení účetnictví a poskytování uvedených služeb. Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, a soustřeďte se na vlastní podnikání.

Vedení účetnictví - softwarová podpora

Ke zpracování účetnictví nabízíme vysoce výkonný ekonomický a účetní program Helios Orange. Tento systém je postavený na bázi vícevrství architektury klient/server, která zajišťuje maximální bezpečnost dat, stabilitu a rychlost. Systém pracuje v databázovém prostředí Microsoft SQL Server a umožňuje jak integraci s produkty Microsoft Office, tak i propojení s libovolným softwarem či prohlížení dat z jiných programů přímo v systému Helios Orange.

Vedení účetnictví - služby

 • Komplexní vedení účetnictví
  • účetní knihy, sestavy, evidence, přehledy, banka, pokladna
  • evidence a správa pohledávek a závazků
  • evidence a správa majetku
  • zpracování účetní závěrky
  • inventarizace
  • interní směrnice
 • Zajištění ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, průběžné audity
 • Zpracování DPH, přiznání daně z příjmů, silniční daně, daně z převodu nemovitosti, zastoupení při jednání s finančním úřadem a ostatní státní správou a úřady
 • Jednání s bankou v zastoupení klienta
 • Metodické poradenství v oblasti vedení účetnictví
 • Finanční výkazy pro řízení společnosti - sledování měsíčních hospodářských výsledků, středisek (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, sledování nákladů a výnosů dle dohodnuté specifikace)

Služby v personální a mzdové oblasti

 • Zpracování a komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
  • výpočet mezd
  • vypracování přehledů zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení
  • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení zaměstnance na OSSZ, na zdravotní pojišťovny atd.)
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových výměrů, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • Vypracování příkazů k úhradě
 • Zastupování na úřadech (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad)
 • Příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň
 • Výpočet náhradního plnění za osoby zdravotně postižené
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou a zálohové daně

Vedení účetnictví - Soubory ke stažení

Vedení účetnictví Vedení účetnictví (k tisku) (Velikost 365,24Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics