Systém EMCS (doprava SPD) od 1.4.2010

Celní službyCelní správa ČR zahajuje od 1.4.2010 ostrý provoz elektronického systému EMCS (Excise Movement and Control System) pro dopravu a sledování vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Podstatou systému EMCS je nahrazení v současné době používaných „papírových“ průvodních dokladů AAD elektronickými průvodní doklady (e-AD) (Electronical Accompanying Document ). Tím dojde k zabezpečení lepší kontroly a řízení přeprav zboží podléhajícího spotřebním daním uvnitř Společenství.


 • Dnem 1. 4. 2010 nabývá platnosti Směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS a dále Nařízení Komise (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.
 • Dnem 1. 4. 2010 dále nabývá platnosti zákon č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 
V této souvislosti zahajuje Celní správa ČR od 1. 4. 2010 ostrý provoz elektronického systému EMCS (Excise Movement and Control System) pro dopravu a sledování vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.
 
Podstatou systému EMCS je nahrazení v současné době používaných „papírových“ průvodních dokladů AAD elektronickými průvodní doklady (e-AD) (Electronical Accompanying Document ). Tím dojde k zabezpečení lepší kontroly a řízení přeprav zboží podléhajícího spotřebním daním uvnitř Společenství.

POSTUP PŘI ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ DOPRAVY VYBRANÝCH VÝROBKŮ V SYSTÉMU EMCS

je podle novelizovaných §§ 24 až 27f zákona o SPD následující:
 • provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel předloží ke schválení místně příslušnému celnímu úřadu návrh elektronického průvodního dokladu pomocí el. systému EMCS,
 • celní úřad odeslání ověří údaje uvedené v návrhu el. průvodního dokladu a přidělí mu správní referenční kód (ARC) (Administrative Reference Code). Potvrzený elektronický průvodní doklad (e-AD) zašle formou elektronické zprávy odesílateli a místně příslušnému celnímu úřadu příjemce,
 • pro případ provádění cestovních kontrol v rámci Evropské unie, odesílatel vytiskne stejnopis potvrzeného el. průvodního dokladu (e-AD) a spolu se zásilkou jej předá dopravci k doručení příjemci,
 • přijímající daňový sklad nebo oprávněný příjemce předloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí el. systému EMCS celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků,
 • celní úřad příjetí ověří údaje uvedené v oznámení o přijetí vybraných výrobků a potvrzené oznámení zašle elektronicky příjemci a místně příslušnému celnímu úřadu odesílatele vybraných výrobků.

HARMONOGRAM ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMCS V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU

a) Elektronické potvrzení přijetí zásilky
 • pro DK a PL od 1. 1. 2011
 • pro EL (Řecko) a IT od 1. 6. 2010
 • pro ostatní členské země EU od 1. 4. 2010
 
Daňové subjekty v členských zemích EU (kromě DK, PL, EL a IT) budou od 1. 4. 2010 vytvářet pro každou zásilku vybraných výrobků doprovázenou stejnopisem el. průvodního dokladu e-AD podle Nařízení Komise 684/2009/ES elektronické hlášení o přijetí zásilky . Toto hlášení zašlou celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí zásilky.
 
V případě, že zásilku vybraných výrobků bude doprovázet papírový průvodní doklad AAD , bude doprava ukončena v souladu se Směrnicí Rady 92/12/EHS (tzn., že se použije postup používaný do 31. 3. 2010 - předložení listů 3 a 4 průvodního dokladu AAD celnímu úřadu přijetí a odeslání potvrzeného listu
č. 3 AAD odesílajícímu daňovému skladu).
 
b) Elektronické zahájení dopravy
 • iniciující státy EU (AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LU, LV) - od 1. 4. 2010
 • neiniciující státy EU (BE, DE, ES, FR, IE, IT, MT, RO, SE, SI - část subjektů od 1. 4. 2010, ostatní od 1.1.2011 / DK, PL - od 1. 1. 2011 / EL, IT - od 1. 6. 2010)
 
Iniciující státy začnou dopravu zahajovat elektronicky od 1. 4. 2010. České daňové subjekty budou Celní správě České republiky zasílat návrh e-AD pro dopravu vybraných výrobků do všech členských zemí EU (včetně doprav do DK, PL, EL a IT).
 
Po schválení návrhu e-AD však bude v případě doprav do DK, PL, EL a IT nutno vytisknout všech 5 dílů průvodního dokladu AAD (tzn. toho, který se používal při zahájení dopravy do 31. 3. 2010) a díly 2, 3 a 4 předat dopravci vybraných výrobků. Volba tisku papírového AAD je v aplikaci pro české daňové subjekty (EMCS DM) umožněna. Evropská Komise doporučuje, aby každou zásilku vybraných výrobků, přepravovanou přes DK, PL, EL a IT, doprovázel také výtisk elektronického průvodního dokladu (e-AD).
 
V případě dopravy vybraných výrobků do ostatních členských zemí EU bude každou zásilku doprovázet stejnopis e-AD nebo obchodní doklad obsahující referenční kód (ARC).
 
Neiniciující státy budou do konce roku 2010 zahajovat dopravu vybraných výrobků v souladu se Směrnicí Rady 92/12/EHS (tzn. postup používaný do 31. 3. 2010, papírový doklad AAD). Správci daně v některých neiniciujících státech umožní některým svým daňovým subjektům elektronické zahajování doprav (e-AD) ještě před 1. 1. 2011. Proto se daňovým subjektům (příjemcům) v České republice doporučuje, aby si u svých obchodních partnerů (odesílatelů) zjistili způsob zahajování doprav.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V EMCS

Od 1. 4. 2010 budou návrhy elektronického průvodního dokladu a oznámení o přijetí vybraných výrobků, zasílány celním orgánům výhradně pomocí elektronického systému EMCS (s výjimkou nedostupnosti elektronického systému). Proto je nutné, aby daňové subjekty měly pro komunikaci s celními orgány v systému EMCS zřízen kvalifikovaný elektronický podpis . El. podpisy (certifikáty) musí být vydány státem uznanou certifikační autoritou (I.CA, PostSignum). Následně daňový subjekt obdrží od celního úřadu sdělení parametrů elektronické komunikace.
 
Žádost o povolení elektronické komunikace v systému EMCS se podává místně příslušnému celnímu úřadu, který je správcem spotřební daně pro daňový subjekt.
 
----------------
 
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí podání žádosti a zastupování v elektronickém systému EMCS při dopravě zboží podléhajícího spotřební dani. V případě zájmu kontaktujte kteroukoliv ze 16 provozoven celních služeb.

Další informace o spotřebních daních.

Systém EMCS (doprava SPD) od 1.4.2010 - Soubory ke stažení

EMCS - doprava SPD od 1-4-2010 EMCS - doprava SPD od 1.4.2010 (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics