Systém e-Dovoz - základní informace

ÚVOD

V souladu s realizací strategie EU v oblasti elektronizace celního řízení e-Customs /NCTS, e-Vývoz/ je připravován další krok a tím je projekt elektronického celního řízení v dovozu nazvaný e-Dovoz
 
Celní službyNasazení systému e-Dovoz není pouze o změně softwarového prostředí, ale především o změně postupů celního řízení, které budou jasnější a které sjednotí a zjednoduší celní formality u všech CÚ v rámci Celní správy ČR.
 
Pracovní termíny zavedení systému e-Dovoz jsou přímo stanoveny v celních předpisech Společenství (bezpečnostní novela Celního kodexu – nařízení Rady (ES) č. 648/2005 a navazující novela prováděcího nařízení k celnímu kodexu – nařízení Komise (ES) č. 1875/2006) a dále v pracovních materiálech Evropské komise (zejména Import Control System – Security And Safety Aspects "ICS" – working document – TAXUD/1043/2006, dále The Business Scope of ICS Phase 1).

Testování aplikace e-Dovoz v části tzv. vstupních operací, neboli ICS (Import Control System), je stanoveno ca. od konce roku 2009.

Rozsah projektu e-Dovoz odpovídá nejen bezpečnostním požadavkům stanoveným příslušnou legislativou EU, ale rovněž reaguje na budoucí požadavky Modernizovaného celního kodexu (např. zjednodušení a sladění celních režimů, zavedení pravidla podávání celního prohlášení elektronickou cestou, sjednocení aplikačního rozhraní mezi deklarantskou veřejností a celní správou pro všechny režimy).

PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY

Základními právními předpisy v této oblasti jsou:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen "celní kodex"),
 • Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen "prováděcí nařízení").
Dalšími materiály jsou pracovní dokumenty Evropské komise (EK):
 • Import Control System – Security And Safety Aspects "ICS" – working document – TAXUD/1043/2006,
 • The Business Scope of ICS Phase 1,
 • Dokument TAXUD2007/2008 , na základě širšího jednání EK s celními orgány a sdruženími přepravců nebo obchodníků, jsou navrhovány některé změny výše uvedených právních předpisů,
 • další.

SYSTÉM E-DOVOZ

Postupy v e-Dovozu jsou navrženy v návaznosti na povinnost příslušné osoby předávat data o zboží v elektronické podobě před vstupem zboží na celní území Společenství. Tato povinnost vychází z bezpečnostní politiky EU. V případě směřování zboží na celní území Společenství se jedná o zasílání tzv. vstupního souhrnného celního prohlášení – entry summary declaration (dále jen "ESD"). Toto ESD se bude podávat celnímu úřadu vstupu (Čl. 184a prováděcího nařízení, Čl. 36a celního kodexu) nebo případně jinému celnímu úřadu – celnímu úřadu podání. První fáze nasazení ICS nebude běžně umožňovat podání ESD celnímu úřadu podání v jiném členském státě, než je celní úřad vstupu, nicméně tato možnost je přesto ponechána pro případy dvoustranných dohod. Z tohoto vyplývá, že pro podání ESD v jiném členském státě, než je Česká republika, bude zapotřebí povolení elektronické komunikace s parametry povolujícího celního úřadu daného členského státu. Teprve v další fázi je počítáno s využitím tzv. jednotného přístupového bodu, tj. mimo jiné možnosti podat ESD kdekoliv, s výměnou dat mezi celními úřady členských zemí.
 
Obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn. bude vyhodnocováno, zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. Po dopravení zboží z místa vstupu na území Společenství k celnímu úřadu dovozu dojde k podání celního prohlášení, které lze podat rovněž elektronicky. Systém e-Dovoz provede tzv. logické kontroly dat, provede vyhodnocení rizikovosti na lokální úrovni, prověří tarifní a netarifní opatření a poté v případě vyhovění všem požadavkům, tj. včetně zajištění celního dluhu v případech, kdy se požaduje, se zásilka propustí do navrženého režimu. Dochází tak k významným změnám v dohledu nad zbožím pohybujícím se na území Společenství, neboť v návaznosti na podané ESD budou sledovány postupné vykládky na tomto území a dojde k zapracování a vyhodnocování rizikových podnětů i z jiných členských států Společenství. Předávání zpráv (elektronických dokladů) mezi veřejností a celní správou bude probíhat zavedeným způsobem prostřednictvím VAN operátorů nebo WEBKlienta. Jednotlivé zprávy budou zabezpečeny el. podpisem a volitelně šifrovány. Celní systém zajistí on-line zpracováním dat a komunikaci s dalšími státy Společenství. V návaznosti na zavedení systému e-Dovoz proběhne i sjednocení a elektronizace evidence zjednodušených postupů, které jak celní správě tak i deklarantské veřejnosti umožní jejich plné využití s komfortní a rychlou správou za podpory IT systému.
 
V e-Dovozu, podobně jako v NCTS a e-Vývozu, jsou vydefinovány základní typy nutných rozhodnutí:
 • parametry komunikace (obsahuje e-podpisy),
 • povolení podávat elektronická celní prohlášení v dovozních režimech (komunikační povolení, které obsahuje definice obsahu zpráv e-CP, definice rozhodnutí),
 • povolení ZJP v dovozních režimech (obsahuje podmínky, za kterých může být zboží propuštěno),
 • povolení režimů s hospodářskými účinky (nový typ povolení, který není aplikovaný v NCTS a e-Vývozu).

 

Tato povolení budou muset být revidována a většinou vydána nově. Pro bezproblémové nasazení je nutná součinnost stávajících držitelů jednotlivých povolení a celních úřadů a to v dostatečném časovém předstihu.

VSTUPNÍ OPERACE

Do těchto operací zahrnujeme úkony, které jsou definovány nově a v dosavadní celní praxi nejsou známy. Zejména budeme hovořit o:
 • vstupním souhrnném celním prohlášení (ESD),
 • oznámení o příjezdu,
 • souhrnném celním prohlášení.

ESD - Entry summary declaration

neboli vstupní souhrnné celní prohlášení. Povinnost podávat ESD nově vzniká k 1.7.2009 nabytím účinnosti článků 181-184 prováděcího nařízení. Jak je výše uvedeno, jedná se v podstatě o podání informací o "dovozní operaci" před fyzickým vstupem dováženého zboží na celní území Společenství, a to tzv. celnímu úřadu podání. Nad těmito údaji dojde k provedení formálních kontrol – zda je podáno osobou s platným komunikačním povolením, nenarušenost obsahu apod. Údaje jsou po těchto úspěšně provedených formálních kontrolách zavedeny do systému a je provedena riziková analýza. Tato analýza je zaměřena na bezpečnostní rizika pro Společenství. O výsledku rizikové analýzy je CÚ vstupu, dále osobě, která ESD podala a dále osobě uvedené v Čl. 36b odst. 4 celního kodexu zasílána informace. Tato informace bude mít v zásadě charakter sdělení, že:
 • zboží nemá být naloženo - zákaz vstupu, nebo
 • zboží bude po příjezdu na celní území Společenství podrobeno kontrole, nebo
 • po příjezdu na celní Společenství bude provedena dokumentační kontrola,
 • není identifikováno riziko Společenství.
Vstupuje-li zboží deklarované v ESD více úřady vstupu v různých zemích Společenství (postupné vykládky), jsou informace o společných rizicích předávány všem následným úřadům vstupu, kde jsou dále vyhodnocována i lokální rizika. Právní základ je tvořen článkem 181b až 184g prováděcího nařízení. Přesný obsah ESD je stanoven v příloze 30A nařízení a je různý pro každý způsob přepravy, tj. jiný pro leteckou, námořní, železniční a silniční, dále je odlišný pro držitele certifikátu AEO a zjednodušené postupy.

Kdy se ESD nevyžaduje

Ve vybraných případech dovozu zboží nemusí být ESD podáno, resp. se nevyžaduje. Jedná se o dovoz el. energie, zboží, které vstupuje potrubím, dopisy, pohlednice a tiskoviny a to i na elektronických nosičích, zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní úmluvy, zboží, na které se vztahují celní prohlášení vyhotovená podle jakéhokoliv jiného předpisu (systém zelená, vývěska nic k proclení, dočasné použití sportovních potřeb), zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, zboží, pro které je přípustné ústní celní prohlášení, zboží, pro které jsou vydány karnety ATA a CPD, zboží přepravované na podkladě tiskopisu 302, a další..........viz. Čl. 181c prováděcího nařízení.

K čemu ESD slouží a jakým způsobem je podáváno

ESD slouží především k provedení rizikové analýzy, zda dovážené zboží může být na území Společenství vůbec vpuštěno. ESD bude mít podobu souhrnu dat stanovené v již zmíněné příloze 30A a bude předloženo vždy v elektronické podobě. Výjimku tvoří havarijní případy, kdy počítačový systém používaný celními orgány není funkční, nebo není funkční elektronická aplikace osoby podávající ESD (Čl. 183 prováděcího nařízení). Za stanovených podmínek lze jako ESD použít údaje poskytnuté v rámci ukončení režimu tranzitu (Čl. 183a prováděcího nařízení).

Náhrada ESD

ESD může být nahrazeno JSD za podmínky jeho podání celnímu úřadu vstupu ve stanovené lhůtě před příjezdem zboží dle článku 36c celního kodexu. Pokud nedojde k dohodě mezi např. dovozcem a přístavní autoritou, může ESD podat každá z těchto osob. V případě podání více ESD na jedno zboží je na vstupní autoritě, která celnímu úřadu vstupu podává oznámení o příjezdu zboží, jaké ESD v oznámení uvede. Veškerá ESD mají "svou časovou platnost" – 200 dní (viz. návrh na doplnění Čl. 183 odst. 7 Dokumentu TAXUD2007/2008) a pokud nebudou užita, dojde po vypršení této lhůty k jejich automatickému vymazání.

Opravy - ESD

Pokud se jedná o opravy údajů v ESD (Čl. 36b odst. 5 celního kodexu), tyto je možné podávat celnímu úřadu vstupu pouze do okamžiku než-li je předloženo zboží k projednání vstupních formalit. Oprava však není povolena, pokud úřad prvního vstupu informoval osobu podávající ESD (jejího zástupce nebo přepravce) o tom, že zboží bude kontrolováno, nebo že již bylo u libovolného úřadu vstupu předloženo oznámení o předložení zboží odkazující se na uvedené ESD nebo úřad povolil zničení zboží. Oprava bude provedena vytvořením nového ESD. Pokud bude ESD opravováno nebo podáváno po lhůtě k jeho podání, resp. nepodáno vůbec, platí povinnost jeho podání neprodleně po dopravení zboží na celní území Společenství. Tato skutečnost však již bude doprovázena uplatněním sankcí stanovených ve vnitrostátních právních předpisech (Čl. 184c prováděcího nařízení).

Lhůty pro podání ESD

Lhůty jsou stanoveny pro každý druh přepravy zvlášť (Čl. 184a prováděcíhonařízení):
 • námořní přeprava
a) u nákladů v kontejnerech 24 hodin před nakládkou v přístavu odeslání, b) volně ložený, či kusový náklad 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství, c) další možnosti dle písmene c) a d) předmětného článku,
 • letecká přeprava
u letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny) nejpozději v okamžiku skutečného vzletu letadla, u letů na dlouhou vzdálenost nejméně čtyři hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství,
 • železniční a vnitrostátní lodní přeprava
a)nejméně dvě hodiny před příchodem na vstupní celní úřad,
 • silniční přeprava
a) nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad.

Vstupní operace - obecný popis

Prvním krokem je poskytnutí informace o záměru dovézt zboží v podobě vstupního souhrnného celního prohlášení (ESD) ve stanovené lhůtě před příchodem zboží na hranici Společenství. ESD je podáváno úřadu podání nebo úřadu vstupu (viz. výše), prostřednictvím ECR brány CS. Pokud je ESD formálně správné a je podáno oprávněnou osobou, je ESD v systému e-Dovoz zaregistrováno a současně je mu přiděleno identifikační číslo MRN. Oznámení o úspěšné registraci ESD a přidělení MRN je zprávou – Potvrzení přijetí ESD - zasláno zpět osobě, která ESD podala a dále osobě, která bude zboží na vstupu předkládat. Registrovaná data ESD jsou podrobena rizikové analýze. Dalším krokem je poskytnutí – předání dat spolu s výsledky analýz deklarovanému prvnímu CÚ vstupu. Deklarovaný první CÚ vstupu nad získanými daty může provést další (národní) rizikové analýzy, popřípadě bude akceptovat výsledky již obdržených analýz. V případě pozitivního zjištění rizika je osobě podávající ESD a přepravci zaslána zpráva – Dopředné upozornění na opatření/kontroly, obsahující upozornění na preventivní/omezující opatření a nařízené kontroly (viz. výše). Na základě této zprávy může osoba podávající ESD odstoupit od úmyslu dovézt zboží (pokud byl nalezen zákaz dovozu na území Společenství) nebo shromáždit příslušné doklady ke zboží pro potřeby nařízených kontrol (pokud byly nařízeny kontroly). V případech, kdy bylo v ESD deklarováno více vstupních CÚ, je informace o rizikových položkách odeslána následným CÚ vstupu.

 

V dalším postupu budeme rozeznávat deklarovaný CÚ vstupu a skutečný CÚ vstupu. V případě změny záměru dopravit zboží k jinému, než deklarovanému CÚ vstupu, je osoba přepravující zboží povinna podat tzv. žádost o odklon s uvedením aktuálního/skutečného CÚ vstupu Čl. 183e prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008).

 

Oznámení o příjezdu

Osoba, která zboží přepravuje, je v souladu s Čl. 184g prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008, povinna podat skutečnému celnímu úřadu vstupu oznámení o předložení zboží. Toto oznámení bude obsahovat zejména identifikaci dříve podaného ESD.
 
V praxi se zavádí tzv. „entry key“. Tento „entry key“ obsahuje datum příjezdu a identifikaci zásilky. Tato identifikace může být provedena:
 • uvedením MRN příslušných ESD, popřípadě elektronických celních prohlášení podaných dopředu (dále jen „e-CP“ – Čl. 36c celního kodexu),
 • uvedením čísla dopravního prostředku místo MRN u námořní přepravy (IMO, ENI),
 • uvedením čísla letu (IATA) místo MRN u letecké přepravy,
 • v případě kombinované dopravy vždy uvedením MRN.

 

Je-li zjištěn nesoulad s uvedenými MRN ESD/e-CP, resp. některé zboží není ESD/e-CP pokryto, je oznámení o předložení zboží odmítnuto. Pokud zboží nevyhoví profilům rizikové analýzy nebo pokud pracovník CÚ vstupu pojme podezření, je nařízena kontrola. Po provedené kontrole je možno buď povolit vstup zboží, nebo zboží odmítnout. V případě, kdy zboží vstupuje na území Společenství postupně na více CÚ vstupu, je proces zpracování spolu s Oznámením o předložení zboží opakován na každém následném úřadu vstupu.
U následných úřadů vstupu je zboží prezentováno zprávou - Oznámení o předložení zboží u následného CÚ vstupu. Bylo-li u předchozích úřadů vstupu do nákladového prostoru přiloženo zboží, které má status zboží Společenství, je osoba přepravující zboží povinna uvést podrobný popis vykládaného zboží se statusem zboží Společenství. Na zboží se statusem Společenství nemůže být podáno ESD, seznam zboží Společenství je uváděn do vyhrazené části zprávy – Oznámení o předložení zboží.

Souhrnné celní prohlášení

Pokud nastane stav "dočasného uskladnění" (čl. 40 CC celního kodexu) podává se souhrnné celní prohlášení dle Čl. 186 CCIP prováděcího nařízení/resp. se odvolá na celní prohlášení (viz Čl. 186 prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008), dále jen "SD". V případě, že bude ihned podána žádost o přidělení celně schváleného určení, zejména propuštění zboží na do příslušného celního režimu, nemusí být SD podáváno. SD může být tvořeno následujícími způsoby:
 • seznamem MRN, který identifikuje ESD a jejich zbožové položky, které budou vykládány, doplněné o chybějící údaje (minimálně se jedná o případnou finanční záruku na dočasně uskladněné zboží, místo umístění dočasně uskladněného zboží),
 • seznamem zboží ve formátu daným přílohou 30A prováděcího nařízení, které bude u CÚ vstupu vykládáno, doplněné o chybějící údaje (minimálně se jedná o případnou finanční záruku na dočasně uskladněné zboží, místo umístění dočasně uskladněného zboží).
 • přepravním dokumentem. Popis zboží na přepravním dokumentu bude realizován buď jako seznam MRN ESD/CP nebo seznam zboží ve struktuře dané přílohou 30A prováděcího nařízení. (Kombinace předchozích variant. Podání písemného přepravního dokumentu nebude mimo havarijní postup systémem podporováno.)

DOVOZNÍ OPERACE

Poslední část základních informací o systému e-Dovoz předpokládá zboží na celním území Společenství. Tímto jsou ukončeny tzv. vstupní operace, jsou provedeny případné kontroly a zboží má postavení dočasně uskladněného. Podle dosud platných právních předpisů je zboží na vstupu následně propuštěno do navrženého režimu, v mnoha případech je přepravováno k celnímu úřadu určení v režimu tranzit. Zde budeme hovořit o dovozní operaci a omezíme se pouze na propuštění zboží do celních režimů. Prvně musíme konstatovat, že právní předpisy týkající se dovozní operace jsou vcelku nezměněny. Co se částečně se systémem e-Dovoz mění, je technologie práce. Systém e-Dovoz zavede pro všechny dovozní režimy komunikační rozhraní použité v NCTS a e-Vývozu a sjednotí postupy na CÚ. Změny postupů jsou navrženy sice v souladu se stávající legislativou ale tak, aby v maximální možné míře splňovaly požadavky modernizovaného celního kodexu – viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství. Nové prostředí minimalizuje budoucí dopady legislativních změn na deklarantskou veřejnost a náklady spojené s adaptací legislativních změn v IT systémech obchodní veřejnosti. Projektový tým spolu se softwarovým dodavatelem klade důraz na postupnou elektronizaci podávání celního prohlášení (přestože toto nebude od 1.7.2009povinné jako v případě ESD) a samozřejmě na co nejvyšší funkčnost pro uživatele. Bude zavedena možnost podávat elektronické CP v dovozních režimech a v co nejvyšší míře bude automatizováno celní řízení pro osoby využívající ZJP – místní řízení. "Celní řízení" se jednoznačně i nadále pohybuje v nám známém právním rámci.
 
Dovozní operace začíná u celního úřadu vstupu, určení, resp. celního úřadu dovozu. Přestože podávání celního prohlášení elektronicky není a v nejbližší době nebude povinné (alespoň do přijetí modernizovaného celního kodexu), bude jeho podání touto formou možné. Takový subjekt bude muset být registrován celní správou (povolení „parametry Komunikace“) a bude držitelem rozhodnutí o povolení podávat elektronické celní prohlášení CÚ dovozu v dovozních režimech (analogie s NCTS a e-Vývozem). Další součásti celního řízení však budou stejné, tj. v případě normálního postupu předložení zboží v prostorách celního úřadu, popřípadě na místě schváleném nebo určeném celními orgány. Dále bude nutné fyzicky předložit průvodní doklady, včetně dokladu o původu zboží, licencí atp.
 
V následující části budeme rozlišovat běžný a zjednodušený postup. Běžný postup bude nabízet dvě varianty: Neúplné celní prohlášení podávané příležitostně (čl. 254 – 259 prováděcího nařízení) a standardní celní prohlášení. Společným jmenovatelem jsou ustálená pravidla pro celní řízení, bez zvláštních úlev. Zjednodušený postup bude nabízet variantu místní řízení povolenou za předpokladu elektronické komunikace. Zjednodušený postup formou místního řízení nabídne komfort nejen pro veřejnost, ale i pro celníky. Celní prohlášení bude umožněno podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Místní řízení může probíhat při podávání úplných dat nebo za použití zjednodušeného celního prohlášení v podobě neúplných dat. Ta budou následně doplněna podaným doplňkovým celním prohlášením (DCP), na které se váže jednotný zápis (dle čl.226 písm. c celního kodexu).
 
Při zavádění systému e-Dovoz bude nezbytné (podobně jak tomu bylo při zavádění NCTS a e-Vývozu) revidovat (zrušit a znovu vydat) povolení zjednodušených postupů v souvislosti s dovozem zboží a realizací režimů s hospodářským účinkem. Způsob rušení starých povolení a vydávání nových povolení, případná migrace dat probíhajících dovozních operací bude řešena samostatně v návaznosti na nasazování aplikace e-Dovoz.
 
Nasazení systému e-Dovoz není pouze o změně softwarového prostředí, ale především o změně postupů celního řízení, které budou jasnější a které sjednotí a zjednoduší celní formality u všech CÚ v rámci Celní správy ČR.
 
Pracovní termíny zavedení systému e-Dovoz jsou přímo stanoveny v celních předpisech Společenství (bezpečnostní novela Celního kodexu – nařízení Rady (ES) č. 648/2005 a navazující novela prováděcího nařízení k celnímu kodexu – nařízení Komise (ES) č. 1875/2006) a dále v pracovních materiálech Evropské komise (zejména Import Control System – Security And Safety Aspects "ICS" – working document – TAXUD/1043/2006, dále The Business Scope of ICS Phase 1).
 
Testování aplikace e-Dovoz v části tzv. vstupních operací, neboli ICS (Import Control System), je stanoveno ca. od konce roku 2009.
 
Rozsah projektu e-Dovoz odpovídá nejen bezpečnostním požadavkům stanoveným příslušnou legislativou EU, ale rovněž reaguje na budoucí požadavky Modernizovaného celního kodexu (např. zjednodušení a sladění celních režimů, zavedení pravidla podávání celního prohlášení elektronickou cestou, sjednocení aplikačního rozhraní mezi deklarantskou veřejností a celní správou pro všechny režimy).

PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY

Základními právními předpisy v této oblasti jsou:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen "celní kodex"),
 • Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen "prováděcí nařízení").
Dalšími materiály jsou pracovní dokumenty Evropské komise (EK):
 • Import Control System – Security And Safety Aspects "ICS" – working document – TAXUD/1043/2006,
 • The Business Scope of ICS Phase 1,
 • Dokument TAXUD2007/2008 , na základě širšího jednání EK s celními orgány a sdruženími přepravců nebo obchodníků, jsou navrhovány některé změny výše uvedených právních předpisů,
 • další.

SYSTÉM E-DOVOZ

Postupy v e-Dovozu jsou navrženy v návaznosti na povinnost příslušné osoby předávat data o zboží v elektronické podobě před vstupem zboží na celní území Společenství. Tato povinnost vychází z bezpečnostní politiky EU. V případě směřování zboží na celní území Společenství se jedná o zasílání tzv. vstupního souhrnného celního prohlášení – entry summary declaration (dále jen "ESD"). Toto ESD se bude podávat celnímu úřadu vstupu (Čl. 184a prováděcího nařízení, Čl. 36a celního kodexu) nebo případně jinému celnímu úřadu – celnímu úřadu podání. První fáze nasazení ICS nebude běžně umožňovat podání ESD celnímu úřadu podání v jiném členském státě, než je celní úřad vstupu, nicméně tato možnost je přesto ponechána pro případy dvoustranných dohod. Z tohoto vyplývá, že pro podání ESD v jiném členském státě, než je Česká republika, bude zapotřebí povolení elektronické komunikace s parametry povolujícího celního úřadu daného členského státu. Teprve v další fázi je počítáno s využitím tzv. jednotného přístupového bodu, tj. mimo jiné možnosti podat ESD kdekoliv, s výměnou dat mezi celními úřady členských zemí.
 
Obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn. bude vyhodnocováno, zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství. Po dopravení zboží z místa vstupu na území Společenství k celnímu úřadu dovozu dojde k podání celního prohlášení, které lze podat rovněž elektronicky. Systém e-Dovoz provede tzv. logické kontroly dat, provede vyhodnocení rizikovosti na lokální úrovni, prověří tarifní a netarifní opatření a poté v případě vyhovění všem požadavkům, tj. včetně zajištění celního dluhu v případech, kdy se požaduje, se zásilka propustí do navrženého režimu. Dochází tak k významným změnám v dohledu nad zbožím pohybujícím se na území Společenství, neboť v návaznosti na podané ESD budou sledovány postupné vykládky na tomto území a dojde k zapracování a vyhodnocování rizikových podnětů i z jiných členských států Společenství. Předávání zpráv (elektronických dokladů) mezi veřejností a celní správou bude probíhat zavedeným způsobem prostřednictvím VAN operátorů nebo WEBKlienta. Jednotlivé zprávy budou zabezpečeny el. podpisem a volitelně šifrovány. Celní systém zajistí on-line zpracováním dat a komunikaci s dalšími státy Společenství. V návaznosti na zavedení systému e-Dovoz proběhne i sjednocení a elektronizace evidence zjednodušených postupů, které jak celní správě tak i deklarantské veřejnosti umožní jejich plné využití s komfortní a rychlou správou za podpory IT systému.
 
V e-Dovozu, podobně jako v NCTS a e-Vývozu, jsou vydefinovány základní typy nutných rozhodnutí:
 • parametry komunikace (obsahuje e-podpisy),
 • povolení podávat elektronická celní prohlášení v dovozních režimech (komunikační povolení, které obsahuje definice obsahu zpráv e-CP, definice rozhodnutí),
 • povolení ZJP v dovozních režimech (obsahuje podmínky, za kterých může být zboží propuštěno),
 • povolení režimů s hospodářskými účinky (nový typ povolení, který není aplikovaný v NCTS a e-Vývozu).

 

Tato povolení budou muset být revidována a většinou vydána nově. Pro bezproblémové nasazení je nutná součinnost stávajících držitelů jednotlivých povolení a celních úřadů a to v dostatečném časovém předstihu.

VSTUPNÍ OPERACE

Do těchto operací zahrnujeme úkony, které jsou definovány nově a v dosavadní celní praxi nejsou známy. Zejména budeme hovořit o:
 • vstupním souhrnném celním prohlášení (ESD),
 • oznámení o příjezdu,
 • souhrnném celním prohlášení.

ESD - Entry summary declaration

neboli vstupní souhrnné celní prohlášení. Povinnost podávat ESD nově vzniká k 1.7.2009 nabytím účinnosti článků 181-184 prováděcího nařízení. Jak je výše uvedeno, jedná se v podstatě o podání informací o "dovozní operaci" před fyzickým vstupem dováženého zboží na celní území Společenství, a to tzv. celnímu úřadu podání. Nad těmito údaji dojde k provedení formálních kontrol – zda je podáno osobou s platným komunikačním povolením, nenarušenost obsahu apod. Údaje jsou po těchto úspěšně provedených formálních kontrolách zavedeny do systému a je provedena riziková analýza. Tato analýza je zaměřena na bezpečnostní rizika pro Společenství. O výsledku rizikové analýzy je CÚ vstupu, dále osobě, která ESD podala a dále osobě uvedené v Čl. 36b odst. 4 celního kodexu zasílána informace. Tato informace bude mít v zásadě charakter sdělení, že:
 • zboží nemá být naloženo - zákaz vstupu, nebo
 • zboží bude po příjezdu na celní území Společenství podrobeno kontrole, nebo
 • po příjezdu na celní Společenství bude provedena dokumentační kontrola,
 • není identifikováno riziko Společenství.
Vstupuje-li zboží deklarované v ESD více úřady vstupu v různých zemích Společenství (postupné vykládky), jsou informace o společných rizicích předávány všem následným úřadům vstupu, kde jsou dále vyhodnocována i lokální rizika. Právní základ je tvořen článkem 181b až 184g prováděcího nařízení. Přesný obsah ESD je stanoven v příloze 30A nařízení a je různý pro každý způsob přepravy, tj. jiný pro leteckou, námořní, železniční a silniční, dále je odlišný pro držitele certifikátu AEO a zjednodušené postupy.

Kdy se ESD nevyžaduje

Ve vybraných případech dovozu zboží nemusí být ESD podáno, resp. se nevyžaduje. Jedná se o dovoz el. energie, zboží, které vstupuje potrubím, dopisy, pohlednice a tiskoviny a to i na elektronických nosičích, zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní úmluvy, zboží, na které se vztahují celní prohlášení vyhotovená podle jakéhokoliv jiného předpisu (systém zelená, vývěska nic k proclení, dočasné použití sportovních potřeb), zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, zboží, pro které je přípustné ústní celní prohlášení, zboží, pro které jsou vydány karnety ATA a CPD, zboží přepravované na podkladě tiskopisu 302, a další..........viz. Čl. 181c prováděcího nařízení.

K čemu ESD slouží a jakým způsobem je podáváno

ESD slouží především k provedení rizikové analýzy, zda dovážené zboží může být na území Společenství vůbec vpuštěno. ESD bude mít podobu souhrnu dat stanovené v již zmíněné příloze 30A a bude předloženo vždy v elektronické podobě. Výjimku tvoří havarijní případy, kdy počítačový systém používaný celními orgány není funkční, nebo není funkční elektronická aplikace osoby podávající ESD (Čl. 183 prováděcího nařízení). Za stanovených podmínek lze jako ESD použít údaje poskytnuté v rámci ukončení režimu tranzitu (Čl. 183a prováděcího nařízení).

Náhrada ESD

ESD může být nahrazeno JSD za podmínky jeho podání celnímu úřadu vstupu ve stanovené lhůtě před příjezdem zboží dle článku 36c celního kodexu. Pokud nedojde k dohodě mezi např. dovozcem a přístavní autoritou, může ESD podat každá z těchto osob. V případě podání více ESD na jedno zboží je na vstupní autoritě, která celnímu úřadu vstupu podává oznámení o příjezdu zboží, jaké ESD v oznámení uvede. Veškerá ESD mají "svou časovou platnost" – 200 dní (viz. návrh na doplnění Čl. 183 odst. 7 Dokumentu TAXUD2007/2008) a pokud nebudou užita, dojde po vypršení této lhůty k jejich automatickému vymazání.

Opravy - ESD

Pokud se jedná o opravy údajů v ESD (Čl. 36b odst. 5 celního kodexu), tyto je možné podávat celnímu úřadu vstupu pouze do okamžiku než-li je předloženo zboží k projednání vstupních formalit. Oprava však není povolena, pokud úřad prvního vstupu informoval osobu podávající ESD (jejího zástupce nebo přepravce) o tom, že zboží bude kontrolováno, nebo že již bylo u libovolného úřadu vstupu předloženo oznámení o předložení zboží odkazující se na uvedené ESD nebo úřad povolil zničení zboží. Oprava bude provedena vytvořením nového ESD. Pokud bude ESD opravováno nebo podáváno po lhůtě k jeho podání, resp. nepodáno vůbec, platí povinnost jeho podání neprodleně po dopravení zboží na celní území Společenství. Tato skutečnost však již bude doprovázena uplatněním sankcí stanovených ve vnitrostátních právních předpisech (Čl. 184c prováděcího nařízení).

Lhůty pro podání ESD

Lhůty jsou stanoveny pro každý druh přepravy zvlášť (Čl. 184a prováděcíhonařízení):
 • námořní přeprava
a) u nákladů v kontejnerech 24 hodin před nakládkou v přístavu odeslání, b) volně ložený, či kusový náklad 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství, c) další možnosti dle písmene c) a d) předmětného článku,
 • letecká přeprava
u letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny) nejpozději v okamžiku skutečného vzletu letadla, u letů na dlouhou vzdálenost nejméně čtyři hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství,
 • železniční a vnitrostátní lodní přeprava
a)nejméně dvě hodiny před příchodem na vstupní celní úřad,
 • silniční přeprava
a) nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad.

Vstupní operace - obecný popis

Prvním krokem je poskytnutí informace o záměru dovézt zboží v podobě vstupního souhrnného celního prohlášení (ESD) ve stanovené lhůtě před příchodem zboží na hranici Společenství. ESD je podáváno úřadu podání nebo úřadu vstupu (viz. výše), prostřednictvím ECR brány CS. Pokud je ESD formálně správné a je podáno oprávněnou osobou, je ESD v systému e-Dovoz zaregistrováno a současně je mu přiděleno identifikační číslo MRN. Oznámení o úspěšné registraci ESD a přidělení MRN je zprávou – Potvrzení přijetí ESD - zasláno zpět osobě, která ESD podala a dále osobě, která bude zboží na vstupu předkládat. Registrovaná data ESD jsou podrobena rizikové analýze. Dalším krokem je poskytnutí – předání dat spolu s výsledky analýz deklarovanému prvnímu CÚ vstupu. Deklarovaný první CÚ vstupu nad získanými daty může provést další (národní) rizikové analýzy, popřípadě bude akceptovat výsledky již obdržených analýz. V případě pozitivního zjištění rizika je osobě podávající ESD a přepravci zaslána zpráva – Dopředné upozornění na opatření/kontroly, obsahující upozornění na preventivní/omezující opatření a nařízené kontroly (viz. výše). Na základě této zprávy může osoba podávající ESD odstoupit od úmyslu dovézt zboží (pokud byl nalezen zákaz dovozu na území Společenství) nebo shromáždit příslušné doklady ke zboží pro potřeby nařízených kontrol (pokud byly nařízeny kontroly). V případech, kdy bylo v ESD deklarováno více vstupních CÚ, je informace o rizikových položkách odeslána následným CÚ vstupu.
 
V dalším postupu budeme rozeznávat deklarovaný CÚ vstupu a skutečný CÚ vstupu. V případě změny záměru dopravit zboží k jinému, než deklarovanému CÚ vstupu, je osoba přepravující zboží povinna podat tzv. žádost o odklon s uvedením aktuálního/skutečného CÚ vstupu Čl. 183e prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008).

Oznámení o příjezdu

Osoba, která zboží přepravuje, je v souladu s Čl. 184g prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008, povinna podat skutečnému celnímu úřadu vstupu oznámení o předložení zboží. Toto oznámení bude obsahovat zejména identifikaci dříve podaného ESD.
 
V praxi se zavádí tzv. „entry key“. Tento „entry key“ obsahuje datum příjezdu a identifikaci zásilky. Tato identifikace může být provedena:
 • uvedením MRN příslušných ESD, popřípadě elektronických celních prohlášení podaných dopředu (dále jen „e-CP“ – Čl. 36c celního kodexu),
 • uvedením čísla dopravního prostředku místo MRN u námořní přepravy (IMO, ENI),
 • uvedením čísla letu (IATA) místo MRN u letecké přepravy,
 • v případě kombinované dopravy vždy uvedením MRN.

 

Je-li zjištěn nesoulad s uvedenými MRN ESD/e-CP, resp. některé zboží není ESD/e-CP pokryto, je oznámení o předložení zboží odmítnuto. Pokud zboží nevyhoví profilům rizikové analýzy nebo pokud pracovník CÚ vstupu pojme podezření, je nařízena kontrola. Po provedené kontrole je možno buď povolit vstup zboží, nebo zboží odmítnout. V případě, kdy zboží vstupuje na území Společenství postupně na více CÚ vstupu, je proces zpracování spolu s Oznámením o předložení zboží opakován na každém následném úřadu vstupu.
 
U následných úřadů vstupu je zboží prezentováno zprávou - Oznámení o předložení zboží u následného CÚ vstupu. Bylo-li u předchozích úřadů vstupu do nákladového prostoru přiloženo zboží, které má status zboží Společenství, je osoba přepravující zboží povinna uvést podrobný popis vykládaného zboží se statusem zboží Společenství. Na zboží se statusem Společenství nemůže být podáno ESD, seznam zboží Společenství je uváděn do vyhrazené části zprávy – Oznámení o předložení zboží.

Souhrnné celní prohlášení

Pokud nastane stav "dočasného uskladnění" (čl. 40 CC celního kodexu) podává se souhrnné celní prohlášení dle Čl. 186 CCIP prováděcího nařízení/resp. se odvolá na celní prohlášení (viz Čl. 186 prováděcího nařízení – viz. návrh Dokumentu TAXUD2007/2008), dále jen "SD". V případě, že bude ihned podána žádost o přidělení celně schváleného určení, zejména propuštění zboží na do příslušného celního režimu, nemusí být SD podáváno. SD může být tvořeno následujícími způsoby:
 • seznamem MRN, který identifikuje ESD a jejich zbožové položky, které budou vykládány, doplněné o chybějící údaje (minimálně se jedná o případnou finanční záruku na dočasně uskladněné zboží, místo umístění dočasně uskladněného zboží),
 • seznamem zboží ve formátu daným přílohou 30A prováděcího nařízení, které bude u CÚ vstupu vykládáno, doplněné o chybějící údaje (minimálně se jedná o případnou finanční záruku na dočasně uskladněné zboží, místo umístění dočasně uskladněného zboží).
 • přepravním dokumentem. Popis zboží na přepravním dokumentu bude realizován buď jako seznam MRN ESD/CP nebo seznam zboží ve struktuře dané přílohou 30A prováděcího nařízení. (Kombinace předchozích variant. Podání písemného přepravního dokumentu nebude mimo havarijní postup systémem podporováno.)

DOVOZNÍ OPERACE

Poslední část základních informací o systému e-Dovoz předpokládá zboží na celním území Společenství. Tímto jsou ukončeny tzv. vstupní operace, jsou provedeny případné kontroly a zboží má postavení dočasně uskladněného. Podle dosud platných právních předpisů je zboží na vstupu následně propuštěno do navrženého režimu, v mnoha případech je přepravováno k celnímu úřadu určení v režimu tranzit. Zde budeme hovořit o dovozní operaci a omezíme se pouze na propuštění zboží do celních režimů. Prvně musíme konstatovat, že právní předpisy týkající se dovozní operace jsou vcelku nezměněny. Co se částečně se systémem e-Dovoz mění, je technologie práce. Systém e-Dovoz zavede pro všechny dovozní režimy komunikační rozhraní použité v NCTS a e-Vývozu a sjednotí postupy na CÚ. Změny postupů jsou navrženy sice v souladu se stávající legislativou ale tak, aby v maximální možné míře splňovaly požadavky modernizovaného celního kodexu – viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství. Nové prostředí minimalizuje budoucí dopady legislativních změn na deklarantskou veřejnost a náklady spojené s adaptací legislativních změn v IT systémech obchodní veřejnosti. Projektový tým spolu se softwarovým dodavatelem klade důraz na postupnou elektronizaci podávání celního prohlášení (přestože toto nebude od 1.7.2009povinné jako v případě ESD) a samozřejmě na co nejvyšší funkčnost pro uživatele. Bude zavedena možnost podávat elektronické CP v dovozních režimech a v co nejvyšší míře bude automatizováno celní řízení pro osoby využívající ZJP – místní řízení. "Celní řízení" se jednoznačně i nadále pohybuje v nám známém právním rámci.
 
Dovozní operace začíná u celního úřadu vstupu, určení, resp. celního úřadu dovozu. Přestože podávání celního prohlášení elektronicky není a v nejbližší době nebude povinné (alespoň do přijetí modernizovaného celního kodexu), bude jeho podání touto formou možné. Takový subjekt bude muset být registrován celní správou (povolení „parametry Komunikace“) a bude držitelem rozhodnutí o povolení podávat elektronické celní prohlášení CÚ dovozu v dovozních režimech (analogie s NCTS a e-Vývozem). Další součásti celního řízení však budou stejné, tj. v případě normálního postupu předložení zboží v prostorách celního úřadu, popřípadě na místě schváleném nebo určeném celními orgány. Dále bude nutné fyzicky předložit průvodní doklady, včetně dokladu o původu zboží, licencí atp.
 
V následující části budeme rozlišovat běžný a zjednodušený postup. Běžný postup bude nabízet dvě varianty: Neúplné celní prohlášení podávané příležitostně (čl. 254 – 259 prováděcího nařízení) a standardní celní prohlášení. Společným jmenovatelem jsou ustálená pravidla pro celní řízení, bez zvláštních úlev. Zjednodušený postup bude nabízet variantu místní řízení povolenou za předpokladu elektronické komunikace. Zjednodušený postup formou místního řízení nabídne komfort nejen pro veřejnost, ale i pro celníky. Celní prohlášení bude umožněno podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Místní řízení může probíhat při podávání úplných dat nebo za použití zjednodušeného celního prohlášení v podobě neúplných dat. Ta budou následně doplněna podaným doplňkovým celním prohlášením (DCP), na které se váže jednotný zápis (dle čl.226 písm. c celního kodexu).
 
Při zavádění systému e-Dovoz bude nezbytné (podobně jak tomu bylo při zavádění NCTS a e-Vývozu) revidovat (zrušit a znovu vydat) povolení zjednodušených postupů v souvislosti s dovozem zboží a realizací režimů s hospodářským účinkem. Způsob rušení starých povolení a vydávání nových povolení, případná migrace dat probíhajících dovozních operací bude řešena samostatně v návaznosti na nasazování aplikace e-Dovoz.
 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics