INCOTERMS 2000

INCOTERMS - Úvod

Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran, tedy kontrahentů. Základními podmínkami obchodního kontraktu jsou:
  • předmět kupní smlouvy,
  • cena,
  • platební podmínka,
  • dodací lhůta,
  • dodací podmínka (parita) a způsob přepravy zboží.
Dodací parita a v návaznosti na ní i způsob přepravy zboží velmi úzce souvisí s cenou zboží, a proto je důležité věnovat se jejímu správnému stanovení.
Dodací parita je ustanovení, které v kontraktu vymezuje práva a povinnosti obou kontrahentů a náležitosti dodávky zboží (místo předání zboží od prodávajícího k dispozici kupujícímu; místo a dobu přechodu rizika poškození nebo ztráty zboží z prodávajícího na kupujícího a řadu dalších povinností kontrahentů při zajišťování balení, dopravy, pojištění a proclení zboží).
Dodací parita přesně vymezuje poměrnou část nákladů spojených s dodávkou zboží náležících prodávajícímu a poměrnou část náležící kupujícímu. Volba dodací parity a z ní vyplývající kalkulace nákladů ovlivňují výši ceny příslušné obchodní transakce.

Pojem INCOTERMS

INCOTERMS - (International Commercial Terms)

český termín "Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek" nabízí jednotný výklad dodacích doložek (parit) při provádění mezinárodního obchodu. Tato pravidla definují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v mezinárodním obchodě a jsou denní pomůckou obchodníků na celém světě.
Vydala je Mezinárodní obchodní komora v Paříži již v roce 1936 jako "Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek". Tato pravidla byla známa jako Incoterms 1936. Později, v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 a nyní v roce 2000 byly provedeny změny a dodatky tak, aby pravidla byla náležitě uvedena v souladu s běžnou praxí v mezinárodním obchodě. Doložky bylo nutné přizpůsobit především změněným dopravním technikám (např. kontejnerové dopravě zboží, kombinované dopravě, přepravě silničních vozidel a železničních vagónů systémem "roll on roll off" na krátkých námořních vzdálenostech). Vydání Incoterms bere náležitý zřetel na nedávné rozšíření svobodných celních pásem, rostoucího užívání elektronického spojení v obchodních transakcích a na změny v dopravních technikách.
Dodací parita je stěžejní součástí každého kontraktu, a proto znalost INCOTERMS je pro efektivní provádění zahraničních obchodních operací nezbytně nutná. Každý podnikatel, vývozce i dovozce, má možnost v INCOTERMS 2000 nalézt nejvhodnější a nejbezpečnější obchodní doložku pro daný obchod. Poskytují kontrahentům zúčastněným v zahraničním obchodu jistotu spočívající v jednotném výkladu doložky zahrnuté do kupní smlouvy a podstatnou měrou omezují různé pozdější nejasnosti a spory.
Stávají se však závaznými teprve tehdy, když se na ně obě smluvní strany v kontraktu výslovně odvolávají. Pravidla INCOTERMS se vztahují pouze na poměr mezi prodávajícím a kupujícím a neřeší vztah ke speditérům, dopravcům, pojišťovnám nebo bankám. Rovněž se nezabývají problémem přechodu vlastnictví ke zboží z prodávajícího na kupujícího, nemají povahu právní normy. 10. září 1999 vznikla v ČR česká pobočka Mezinárodní obchodní komory (ICC CZ).

Dělení Incoterms

Poslední revize INCOTERMS z roku 2000 obsahuje 13 doložek a rozděluje obchodní doložky do dvou základních skupin:
V mezinárodním obchodě se nejčastěji používají doložky FOB a CIF.

Podrobnější výklad nejužívanějších doložek

EXW - Ze závodu Ex works
FCA - Vyplaceně dopravci Free Carrier
FAS - Vyplaceně k boku lodi Free Alongside Ship
FOB - Vyplaceně loď Free on Board
CFR - Náklady a přepravné Cost and Freight (dříve C + F)
CIF - Náklady, pojištění a přepravné Cost, Insurance and Freight
CPT - Přeprava placena do... Carriage paid to...
CIP - Přeprava a pojištění placeny do... Carriage and insurance paid to...
DAF - S dodáním na hranici Delivered at Frontier
DES - S dodáním z lodi Delivered ex Ship
DEQ - S dodáním z nábřeží (clo placeno) Delivered ex Quay (duty paid)
DDU - S dodáním clo neplaceno Delivered duty unpaid
DDP - S dodáním clo placeno Delivered duty paid

Závěr

Při sjednávání kontraktů při stanovení dodacích parit lze našim dovozcům a vývozcům doporučit takové doložky, které jim umožní stanovit způsob přepravy, dopravce a přepravní cestu.

To znamená:

  • Při vývozu - dodávat zboží co nejblíže místu určení, což umožní zahrnout do ceny vyváženého zboží hodnotu přepravného a pojištění. Jako nejvhodnější doložka se jeví CIF (u zámořských dodávek) a doložka CIP (u ostatních dodávek).
  • Při dovozu - přejímat zodpovědnost za zásilku co nejblíže místu odeslání, což umožní kontrahovanou cenu kupovaného zboží snížit o náklady za přepravné a pojistné. Jako nejvhodnější doložka se zdá FOB (u dovozu ze zámoří) a doložka FCA (u ostatních dovozů).

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics