Kurzovní lístek
EUR 1 CZK 27,410
USD 1 CZK 24,978
GBP 1 CZK 38,109
HRK 1 CZK 3,619
Kurz ČNB devizy - střed
Aktualizace : 29.5.2015 12:00

DDP

DDP - S dodáním clo placeno Delivered duty paid

Prodávající splní svou povinnost dodání zboží kupujícímu, odbavené pro dovoz a nevyložené z příchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést všechny náklady a nebezpečí do dodání do tohoto místa včetně povinností za vyřízení a zaplacení za celní formality související s dovozem do země určení. Málo používaná doložka, která představuje maximum povinností prodávajícího, na rozdíl od doložky EXW, která představuje minimum povinností prodávajícího. Tato doložka by neměla být používána, pokud prodávající nemůže přímo nebo nepřímo obstarat dovozní licenci. Doložka může být použita pro jakýkoliv druh dopravy, ale pokud dochází k převzetí zboží v přístavu určení na palubě lodi nebo na nábřeží, měla by být použita doložka DES nebo DEQ.

Prodávající je povinen:

 • dodat zboží podle kupní smlouvy
 • obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence nebo jiná úřední povolení nebo jiné doklady potřebné pro dodání zboží k dispozici kupujícímu. Pokud přicházejí v úvahu, vyřídit veškeré formality pro vývoz zboží do ujednaného místa dodání na hranici a pro průvoz jinou zemí
 • uzavřít na vlastní náklady smlouvu pro přepravu zboží do ujednaného místa určení. Pokud není sjednán bod nebo není-li určen zvyklostmi, prodávající si může zvolit bod v ujednaném místě určení, který mu nejlépe vyhovuje.
 • dát zboží k dispozici kupujícímu nebo jiné osobě jmenované kupujícím, dodané na příchozím dopravním prostředku a nevyložené v ujednaném místě určení k datu nebo ve stanovené lhůtě
 • nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby, kdy zboží bylo dodáno
 • zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho dodání na nábřeží, pokud přicházejí v úvahu, zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží, jakož i veškeré clo, daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí
 • včas oznámit kupujícímu odeslání zboží, jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření, která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží
 • opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad, důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu
 • na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony (ověření jakosti, hmotnosti atd.)
 • zaplatit všechny náklady a poplatky spojené s obstaráním dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv a nahradit tyto, pokud vznikly kupujícímu při jejich obstarávání
 • poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění.

Povinnosti kupujícího:

 • zaplatit cenu podle kupní smlouvy
 • poskytnout prodávajícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dovozní licence a jiných úředních povolení potřebných pro dovoz
 • převzít dodání zboží, jakmile mu bylo dáno k dispozici
 • nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku, kdy mu zboží bylo dáno k dispozici. Nese všechna dodatečná nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, jestli opomene splnit své povinnosti s pomocí (na jeho žádost) prodávajícímu s vyřízením dovozní licence, celních formalit či jiných úředních povolení. Jestliže opomene podat vyrozumění o době odeslání nebo místě určení, nese všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od sjednaného data nebo uplynutí lhůty stanovené pro dodání, za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží
 • nést všechny náklady spojené se zbožím od okamžiku, kdy bylo dodáno k dispozici, nést veškeré dodatečné náklady, jestliže opomene splnit své povinnosti týkající se pomocí prodávajícímu (na jeho žádost) ohledně vyřízení dovozní licence, celních formalit či jiných úředních povolení nebo opomenul dát vyrozumění o době odeslání a místě určení, za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží, pokud přicházejí v úvahu, veškeré clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s vyřízením celních formalit placených při dovozu a v případě potřeby při jeho průvozu jinou zemí
 • oznámit včas prodávajícímu dobu v rámci sjednané lhůty nebo místo převzetí zboží, pokud je toto oprávněn
 • přijmout dopravní doklad nebo jiný důkaz o dodání
 • zaplatit náklady spojené s kontrolou před naložením zboží s výjimkou kontroly předepsané úřady vývozní země
 • poskytnout prodávajícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vydaných nebo vystavených v zemi dovozu, které prodávající může požadovat za účelem dání zboží k dispozici kupujícímu.
Partneři CZECH INTERNATIONALCopyright © 2008 CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Webdesign: nexum Trilog